Registration Cost & Deadline Dates


Registration Description Registration Deadlines Registration Cost
Early Bird June 5, 2022 $99
Early Bird (Spouse) June 5, 2022 $89
Regular Registration  July 31, 2022 $130
Regular Registration (Spouse) July 31, 2022 $120
Late Registration August 15, 2022 $150
Late Registration (Spouse) August 15, 2022 $140

  • Registration fees are non-refundable but transferable
© 2022 • EventCORE